Miljöövervakning

Adelsö Sättra Mälaren
Foto Karin Ek

Allmänt om miljöövervakningsprogrammet
Programmet håller på att ses över, men de delar som beskrivs nedan kommer att vara oförändrade.
Den fasta delen av övervakningsprogrammet eller basprogrammet för Mälaren består av årligen återkommande undersökningar samt undersökningar som återkommer med glesare periodicitet.
Under 2014 är Calluna AB utförare av programmet.

Basprogrammet ingår i det nationella sötvattenprogrammet och delfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Följande undersökningstyper ingår i programmets fasta del

  • Vattenkemi
  • Växtplankton
  • Djurplankton
  • Bottenfauna

Basprogrammets provtagningar
Provtagningar sker vid elva sjöstationer: Ekoln, Skarven, S Görväln, S. Björkfjärden, Granfjärden, Galten, Blacken, Prästfjärden N, Ulvhällsfjärden, N Västeråsfjärden och Svinnegarnsviken. Se också den klickbara kartan.

För sjöstationerna tas årligen prov för vattenkemiska analyser vid sex tillfällen under perioden mars – september.

De biologiska parametrarna utgörs av växtplankton, djurplankton och bottenfauna.

Fullanalyser av växtplankton tas i fem stationer. Stationerna är de tre näringsrika fjärdarna, Ekoln (i norr), Granfjärden och Galten (i väster), den djupa (centralt belägna) S. Björkfjärden samt Görväln (ide trånga östra fjärdarna). Vid två av dessa stationer (Ekoln, S Görväln) tas dessutom prov med inriktning på enbart cyanobakterier två gånger: i månadskiftena juli/augusti och september/oktober.

Vid ytterligare fem stationer tas prov med inriktning enbart på cyanobakterier. Dessa prov tas fyra gånger: mitten av juli, i månadsskiftet juli/augusti, i mitten av augusti och i mitten av september.

Djurplankton tas vid fyra av de stationer som har fullanalys av växtplankton. Provtagning sker i mitten av maj, juli, augusti och september.

Bottenfauna tas vid fyra av stationerna i mitten av september.

Under 2014 kommer även en synoptisk provtagning (prover tas samtidigt i hela sjön) i Mälaren att genomföras vid 33 stationer och dessutom kommer Mälarens fåglar att inventeras i samarbete med länsstyrelserna runt Mälaren.